Alustavale kiirlaen ettevõtjale Alustavaid

Alustavale ettevõtjaleAlustavaid loomeettevõtjaid ootame eelinkubatsiooni ehk ettevõtja baaskoolitusele
Me leiame, et äriidee hindamine ning korraliku äriplaani koostamine on vajalik kõigile ettevõtlikele loomeinimestele sõltumata tegevusvaldkonnast ning plaani koostamise faasis ei ole kõige olulisem piiranguid erialati määrata. Peame tähtsaks eelkõige iga eelinkubandi äriidee hindamist, arendamist ja teostatava äriplaani valmimist, millele toetudes oleks inkubandil võimalik oma äri ellu kutsuda sõltumata võimalusest oma äri siduda või http://www.huh.ee/kiirlaenud/ edasi arendada meie tootearendus-ja tootmiskeskkondades.

Tulenevalt inkubaatori tootmiskeskkondade eripärast ja suunast soosime sidusust pärandtehnoloogiatega, kuna need on valdkonnad, kus sihtasutusel on suuremad võimalused mõjutada ja kaasa aidata, toetada ja arendada noorte ettevõtete edasist käekäiku.

Eelinkubatsiooni võetakse korraga vastu kuni kümme liiget. Viljandi loomeinkubaatori eesmärgiks on saavutada pigem vähem, aga tõhusamalt toimivaid ettevõtteid, mille vundament on kindel, rajanedes ettevõtja isiklikele  eesmärkidele, arusaamale ja arengule. Väiksegrupilise kursuse eeliseks on võimalus kursusel osalejaid individuaalselt nõustada ning samas soodustab see usaldusliku õhkkonna tekkimist nii grupiliikmete kui grupi ja juhendajate vahel. See omakorda soodustab mõttevahetust ning aitab igal eelinkubandil saada paremat tagasisidet nii oma äriidee tugevustele kui nõrkustele ning võimaldab leida lahendusi ja võimalusi eri omaraha kitsakohtade lahendamiseks. Seeläbi on valmivad äriplaanid läbimõeldumalt ning selgemate eemärkide ning tegevuskavadega. Nende elluviija on sihipärasem ning oma tegevust analüüsiv ja adekvaatselt hindav.

Eelinkubatsioonehk ettevõtja baaskoolitus koosneb järgmistest etappidest:
1) toimub esmane kohtumine äriidee vedajaga, et välja selgitada idee perspektiiv ja potentsiaal ning ettevõtja vastavus inkubaatori valikukriteeriumitele;
2) s.h hinnatakseeelinkubatsiooni soovija idee ja isiku sobivusevastavust;
3) osutatakse abi äriprojekti pikavippi koostamisel, mille tulemusena valmib selgete eesmärkide, tegevuste, ajakava ja ressurssidega äriplaan;
4) osutatakse abi kompetentsi tõstmisel erinevate koolituste ja nõustamisteenuste kaudu;
5) valminud äriplaani hinnatakse hindamiskomisjoni poolt.

Eelinkubatsiooni etapp lõpeb valminud äriplaani kaitsmisega hindamiskomisjoni ees. Komisjoni tagasiside põhjal otsustatakse eelinkubantide põhiinkubatsiooni pääsemine, juhul kui eelinkubant on selleks sooviavaldusse esitanud.

Uus eelinkubatsioonikursus inkubaatorisse sisenemiseks toimub 28. veebruaril, 1. , 6., 8., 13., 20., 22. märtsil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *